Witamy w Sopat NZOZ Medical Ceter

Strona internetowa www.sopat.ostroda.pl (dalej zwana Strona Internetowa) jest prowadzona przez Sopat sp. z o.o.,ul. Tadeusza Kościuszki 2, 14-100 Ostróda, NIP 781-189-54-25 (dalej zwaną "Sopat”, “my” lub “nas”) Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga przestrzegania warunków i postanowień niniejszego dokumentu, a także warunków obowiązujących w przypadku każdej z oferowanych przez nas usług.

Korzystanie z Strony Internetowej odbywa się na podstawie niniejszych Warunków, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszych Warunków odsyłają do uregulowań szczególnych.

Użytkownik Strony Internetowej wyraża zgodę na korzystanie ze Strony Internetowej w oparciu o niniejsze Warunki poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w ramach Strony Internetowej.

Korzystanie z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych przez Sopat na Strony Internetowej może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne, w szczególności odpowiednie regulaminy i inne dokumenty zawierające dane i informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.

Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w zdaniu poprzednim niniejszych Warunków na stronach internetowych prowadzonych przez Sopat przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług. W zakresie, którego dotyczą uregulowania szczególne, nie mają zastosowania niniejsze Warunki.

Informacje publikowane na stronach internetowych Sopat nie są przedmiotem żadnych gwarancji. Nie udziela się żadnych gwarancji, formalnych, bądź dorozumianych, w szczególności gwarancji z tytułu odpowiedzialności za błędy prawne, gwarancji nienaruszania praw stron trzecich, czy gwarancji przydatności do określonego celu, a także gwarancji dotyczących dostępności, ścisłości, rzetelności treści lub innych właściwości.

Sopat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, szczególnych, wtórnych lub z tytułu krzywd moralnych, utraty zysków, albo możliwości realizacji interesów, względnie przerwania działalności gospodarczej lub statutowej, wynikłych wskutek korzystania – albo braku możliwości korzystania — ze Strony Internetowej lub usług, bez względu na okoliczności. Użytkownik zgadza się odstąpić — w zakresie dopuszczalnym w świetle obowiązujących przepisów — od swoich praw dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu powyższych szkód.

Zawartość Strony Internetowej, w tym w szczególności znaki handlowe, nazwy usług i marki, stanowi własność Sopat lub odnośnych stron trzecich. Własność ta podlega ochronie z tytułu praw autorskich i innych przepisów prawa. Zastrzeżone są wszelkie prawa nie udzielone niniejszym w sposób formalny. Treści stron mogą być powielane, przesyłane, rozprowadzanie lub przechowywane w jakiejkolwiek części wyłącznie za uprzednim pisemnym zezwoleniem. Wszelkie znaki widniejące na Stronie Internetowej mogą być wykorzystywane przez użytkownika wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sopat lub, stosownie do sytuacji, podmiotów trzecich.

Użytkownik może korzystać ze Strony Internetowej i jej treści wyłącznie do celów prywatnych, niemających charakteru komercyjnego. Doniesienia prasowe i inne dokumenty, których oznaczenie wskazuje na ich publiczny charakter, mogą być używane również do innych celów, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie poda źródło informacji.

Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać nam poprzez formularz albo e-mail żadnych materiałów nielegalnych lub niestosownych. Dostarczając jakikolwiek materiały, użytkownik oświadcza, że ma do nich prawa i przyznaje Sopat nieograniczone prawo korzystania z takich materiałów, bez rekompensaty i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności z naszej strony wobec użytkownika. Użytkownik dołoży należytych starań, aby nie dopuścić do wystąpienia w takich materiałach wirusów lub innych szkodliwych właściwości.

Korzystanie ze stron zewnętrznych za pośrednictwem łączy zamieszczonych na Stronie Internetowej podlega warunkom obowiązującym w odniesieniu do tych stron zewnętrznych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią, ani innymi właściwościami takich stron i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie wynikłe z korzystania z nich przez użytkownika. Jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej, Sopat nie udziela swojego wsparcia takim stronom, ani ich właścicielom lub operatorom, czy też treściom zamieszczonym na stronach lub innym ich właściwościom.

Właściwości Strony Internetowej, w tym między innymi wygląd, treść, dostęp do niej i możliwość korzystania z niej, dostarczane usługi i dobra, a także zasady korzystania mogą ulec zmianie w dowolnym terminie, z dowolnej przyczyny i bez wcześniejszego powiadomienia.

Sopat dokłada starań, aby korzystanie z Strony Internetowej było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Sopat nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie ze Strony Internetowej lub jej poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych na Stronie Internetowej.

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z Strony Internetowej, to przeglądarka internetowa obsługująca HTML4 i 5 oraz Java Script. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych serwisów internetowych lub usług elektronicznych dostępnych w ramach Strony Internetowej może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji urządzenia (komputera, tabletu, smartfona) użytkownika Strony Internetowej oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Strony Internetowej informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych na stronach internetowych Sopat przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

Korzystanie z Strony Internetowej może wiązać się dla użytkownika Strony Internetowej z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co Sopat nie ponosi odpowiedzialności; ponadto opłaty te nie są pobierane przez Sopat i nie stanowią dla SOpat wynagrodzenia za korzystanie z Strony Internetowej;

Sopat nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez osoby trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Strony Internetowej; ponadto opłaty te nie są pobierane przez Sopat.

This site was made with Mobirise